• T 0313 415 078
  • @info@fysioplein9.nl

Privacy policy

Fysioplein 9 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysioplein 9 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Fysioplein 9 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij verwerken persoonsgegevens van:

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Fysioplein9 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst of abonnement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysioplein 9 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysioplein 9 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst met 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysioplein 9 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een verwijzing/overdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysioplein9 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysioplein 9 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt met 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Fysioplein 9 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysioplein9 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysioplein 9 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Fysioplein9 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysioplein 9 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysioplein 9 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysioplein 9 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysioplein 9 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysioplein 9 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is, dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysioplein 9 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan ook zonder verwijzing!
Online of neem contact met ons op.

Lees meer

Onze partners

made by Akas.nl